6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" Kapsamında Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: KUZGUNCUKLULAR DERNEĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek maksadıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle ihdas edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.  

Derneğimiz KVKK kapsamında kişisel verilerinizi hukuka uygun olarak işleyecektir.

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında gösterilen usullerle işlenmekte ve korunmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz Saklama ve İmha Politikasında gösterilen süreler boyunca politikada belirtilen idari ve teknik tedbirler alınarak saklanmakta olup bu süreler sonunda imha edilecektir.

Derneğimizin faaliyet alanlarından olan “Deprem / Doğal Afet gibi durumlara ilişkin hazırlık ve dayanışma amaçlı” ve benzeri Tüm Etkinlikler Yönünden Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Paylaştığınız kişisel veriler,

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme yukarıda belirtilen amaçlarla, Derneğimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya veri işleyen sıfatı ile hizmet alınan, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli:

Kişisel verileriniz,

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir.


İşlenecek veriler ve amaçlarının belirtileceği tablo ile veri aktarımına ilişkin uyarı:

İşlenecek kişisel verileriniz “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve açık rıza metni alınması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.


İlgili Kişi Olarak Haklarınız:

KVKK kapsamında;


Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Talebinizi tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu tarafından yerine getirilecektir.